İşbu Aydınlatma Metni, [BİLET DUKKANI TURİZM ANONİM ŞİRKETİ.] (“Veri Sorumlusu”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi kapsamında düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla düzenlenmiştir.

1. İşlenen Kişisel Veriler

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde kimlik bilgileriniz (adınız ve soyadınız, kimlik numaranız, pasaport numaranız, üyelik bilgileriniz), iletişim bilgileriniz (telefon no, e-posta adresi, adres), işlem güvenliği bilgileriniz (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri), finansal bilgiler (kredi kartı bilgileriniz), seyahat bilgileriniz, pazarlama bilgileriniz işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaret etmeniz esnasında elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR

A- Web sitesi kullanımı kapsamındaki hizmetlerin sunulabilmesi ve yaptığınız işlemler ve tercihler çerçevesinde ihtiyaçlarınıza karşılık vermesi, söz konusu hizmetlerin geliştirilmesi ile izinsiz ve hileli kullanımların tespiti, denetim ve kontrollerinin yapılması

HUKUKİ SEBEP

Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

VERİ KATEGORİSİ

Kimlik Bilgileri İletişim Bilgileri İşlem Güvenliği Bilgileri B- 5651 Sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

HUKUKİ SEBEP

Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacı, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

VERİ KATEGORİSİ

Kimlik Bilgileri İletişim Bilgileri İşlem Güvenliği Bilgileri C- Kullanıcılar tarafından yöneltilen talep ve önerilerin değerlendirmesi

HUKUKİ SEBEP

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

VERİ KATEGORİSİ

İşlem Güvenliği Bilgileri D- Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi

HUKUKİ SEBEP

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

VERİ KATEGORİSİ

Kimlik Bilgileri İletişim Bilgileri İşlem Güvenliği Bilgileri E- Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

HUKUKİ SEBEP

Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

VERİ KATEGORİSİ

Kimlik Bilgileri İletişim Bilgileri Seyahat Bilgileri Finansal Bilgiler F- İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması

HUKUKİ SEBEP

Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

VERİ KATEGORİSİ

Kimlik Bilgileri İletişim Bilgileri İşlem Güvenliği Bilgileri G- Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi

HUKUKİ SEBEP

Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

VERİ KATEGORİSİ

Kimlik Bilgileri İletişim Bilgileri İşlem Güvenliği Bilgileri Aşağıda gerçekleştirilecek faaliyetler dolayısıyla bazı kişisel verilerinizi KVKK’nın 5. maddesi uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplamakta, saklamakta ve işlemekteyiz.

AMAÇLAR

Tanıtım, pazarlama, analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması ve iletilmesi, etkinliklerin düzenlenmesi.

HUKUKİ SEBEP

KVKK md. 5/1 kapsamında açık rızanızın olması halinde

VERİ KATEGORİSİ

Kimlik Bilgileri İletişim Bilgileri Pazarlama Bilgileri

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde yurt içindeki adli makamlar veya kolluk kuvvetleri, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri ile paylaşılabilecektir.

4. KVKK’dan Kaynaklanan Haklarınız

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu’na başvurarak kendinizle ilgili:
a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, f. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. Yukarıdaki (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerinizin, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i. Kişisel verilerinizin, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

5. KVKK’dan Kaynaklanan Hakların Kullanım Şekli

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle [Ayazağa Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi No 21 Seba Office Boulevard C Blok No 35 Sarıyer / ISTANBUL adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] elektronik posta adresine taleplerinizi iletebilirsiniz.

AÇIK RIZA METNİ

(“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca https://www.biletdukkani.com/sozlesme/aydinlatma-metni linkinde yer alan Aydınlatma Metni aracılığıyla işlenen kişisel verilerim hakkında bilgilendirildiğimi, bilgilendirmeye konu hususları anladığımı ve söz konusu kayıtlara ilişkin yasal haklarımı detaylı bir şekilde öğrendiğimi kabul ve beyan ederim. Kimlik, iletişim ve pazarlama bilgilerimin tanıtım, pazarlama, analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması ve iletilmesi, etkinliklerin düzenlenmesi amaçlarıyla işlenmesine açık rıza veriyorum.